Skip to main content

Aplinkosauginiai reikalavimai vienoje vietoje

Aplinkosauginiai reikalavimai vienoje vietoje

Aplinkosauginiai reikalavimai ENTP

Dalinamės Aplinkos ministerijos parengta atmintine eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkytojams.

Verslo, kurio pagrindinė veikla – automobilių ardymas ir tvarkymas, palengvinimui parengta atmintinė padės rasti visus rūpimus klausimus apie aplinkosauginius reikalavimus. 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) atmintinėje rasite informaciją kokie dokumentai reikalingi veiklos vykdymui; kada ir kaip vesti atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaitą GPAIS; reikalavimus automobilių ardymo, atliekų laikymo patalpoms; informaciją apie atliekų ženklinimą ir kt. Atmintinę galite rasti čia.

Aplinkosauginiai reikalavimai ENTP

Ką turi žinoti ENTP tvarkytojai?  

Kiekvienas ENTP tvarkytojas privalo:

 • atlikti atrankos dėl Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ar PAV procedūras tik PAV įstatyme numatytais atvejais arba tik kai veikla atitinka PAV įstatymo 1 ir 2 priede nustatytus kriterijus, kuriuos rasite čia;
 • turėti Taršos leidimą (vykdant veiklą labai didelėmis apimtimis, gali būti reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas, (daugiau informacijos atmintinėje));
 • užsiregistruoti Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR);
 • sudaryti rašytines sutartis su atliekų tvarkytojais, turinčiais teisę tvarkyti atitinkamas atliekas;
 • apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri gali būti padaryta kitų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai (daugiau informacijos atmintinėje);
 • turėti galiojantį Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą;
 • ENTP tvarkymo įmonėje turi būti bent vienas darbuotojas, išklausęs specialistų darbo su pavojingomis atliekomis kursus.

Atliekų tvarkymo apskaita 

Visi ENTP tvarkytojai privalo vykdyti atliekų tvarkymo apskaitą, naudodamiesi vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS). Vykdant veiklą, GPAIS sukuriamas ir pildomas Atliekų tvarkymo žurnalas, formuojamos Atliekų tvarkymo suvestinės ir metinė ataskaita.

Sutvarkytas atliekų kiekis atliekų tvarkymo žurnale turi būti nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų sutvarkymo. Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų GPAIS reikia suformuoti ir patvirtinti atliekų tvarkymo apskaitos suvestinę. Kiekvienais metais, iki kovo 1 d., naudojantis GPAIS, formuojama/tvirtinama ir pateikiama praėjusių kalendorinių metų Atliekų tvarkymo metinė ataskaita.

Atliekų susidarymo apskaita nėra būtina visiems ENTP tvarkytojams, tačiau apskaitą turi vykdyti tie atliekų tvarkytojai, kurie atitinka bent vieną iš kriterijų, nurodytų atmintinėje.

Reikalavimai automobilių ardymo, atliekų laikymo patalpoms ir atliekų ženklinimui 

Visi ENTP tvarkytojai privalo laikytis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių. ENTP būtina pasverti, užfiksuoti jos priėmimą GPAIS, kuo greičiau nukenksminti, o kitus reikalavimus rasite atmintinėje.

Taip pat atmintinėje rasite reikalavimų informaciją patalpoms, kuriose planuojama vykdyti ENTP apdorojimo veikla, kad ardant automobilius nebūtų teršiama aplinka. Reikalavimuose aprašoma kaip rūšiuoti, laikyti ir ženklinti atliekas, pažymima, kad privaloma turėti sorbentus, o atliekų, ENTP laikymo, išmontavimo patalpose esančios grindys turi būti nelaidžios skysčiams, atsparios jų ardančiam poveikiui ir kt.

SVARBU 

Atmintinėje glaustai pateikiama ENTP tvarkytojams apibendrinta aktuali informacija, tačiau joje nėra specifinių, retai sutinkamų išimčių, reikalavimų ir taisyklių. Daugiau informacijos apie išimtis galima rasti:

 • ENTP tvarkymo taisyklėse, kuriose apibrėžti svarbiausi šios veiklos reikalavimai;
 • Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, kuriuose nustatyti reikalavimai atliekų tvarkymui, rūšiavimui, laikymui, ženklinimui ir kt.; atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, kurios nustato susidarančių ir tvarkomų atliekų apskaitos vykdymo ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo tvarką;
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, kuris reglamentuoja planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesus ir šių procesų dalyvių tarpusavio santykius;
 • Taršos leidimų ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, kuriose užakcentuotos tvarkos, reikalingos šiems leidimams;
 • Įsakyme dėl atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo, kuriame įvardyta užtikrinimo tvarka ir ją pagrindžiantys dokumentai;
 • Nuotekų ir Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentuose, kurie nustato pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos bei atvejus kada ir kam jie gali būti naudojami;
 • Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, kurie nustato kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkio subjektai, privalo vykdyti ūkio subjektų aplinkos monitoringą.

Atkreipiame dėmesį, kad atmintinėje nėra pateiktas galutinis reikalavimų sąrašas. Išsamesnę informaciją galima rasti pateiktuose nuostatuose, taisyklėse ir kt., kuriuos rasite čia.

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.

Jei kyla klausimų dėl atmintinėje nurodytų veiklų vykdymo Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu 8 700 02022 arba el. paštu konsultacijos@aad.am.lt.

Apie aplinkosauginius pažeidimus galite pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Informacijos šaltinis: www.aad.lrv.lt