Skip to main content

Aplinkosaugos reikalavimai automobilių servisams

Vykdote automobilių techninę priežiūrą ir remontą?
Pasitikrinkite kokios aplinkosauginės prievolės taikomos Jūsų įmonei.

Kodėl tai svarbu?
Tikime, kad jums rūpi, kokia aplinka jus supa ir kokią ją paliksite ateities kartoms. Automobilinių atliekų tvarkymas – kiekvienos socialiai atsakingos įmonės, teikiančios automobilių remonto ar techninės priežiūros paslaugas, pareiga. Gamtai draugiška automobilinių atliekų tvarkymo praktika nėra sudėtinga – tereikia noro, žinių ir tinkamo jų pritaikymo. Dalinamės žiniomis, taip palengvindami jūsų įmonės aplinkosauginės veiklos procesus.

APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI ĮMONĖMS VYKDANČIOMS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO VEIKLĄ

KAM TAIKOMI REIKALAVIMAI?

Visiems asmenims, valdantiems (naudojantiems) dirbtuves ir vykdantiems:

 • transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;
 • transporto priemonių plovimą;
 • pakartotinės apdailos veiklą;
 • rengiantiems tokių dirbtuvių statybos projektus;
 • kontroliuojančioms institucijoms.

KAM NETAIKOMI REIKALAVIMAI?

 • oro, vandens ir bėginių transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui;
 • transporto priemonių tvarkymui, kurios turi būti tvarkomos vadovaujantis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis;
 • asmenims, kurie atlieka savo transport priemonių techninę priežiūrą ir remontą ir neteikia transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kitiems asmenims.

REIKALAVIMAI DIRBTUVIŲ ĮRENGIMUI

 1. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla turi būti vykdoma negyvenamosios paskirties pastatuose:
  • paslaugų paskirties (tik autoservisuose);
  • garažų paskirties;
  • gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose ar dirbtuvėse).
 1. Dirbtuvių grindys turi būti padengtos nelaidžia skysčiams danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui.
 2. Ant grindų įrengta nutekėjusių skysčių surinkimo sistema negali būti sujungta su jokiu nuotakynu (išskyrus patalpas, skirtas transporto priemonių kėbulo plovimui).
 3. Turi būti laikomos priemonės išsiliejusiems teršalams (naftos produktams, akumuliatorių elektrolitui ir kt.) surinkti ir (ar) neutralizuoti: absorbentų komplektai ar kitos priemonės.

REIKALAVIMAI NUOTEKŲ TVARKYMUI

 • Ant patalpų grindų patekę vandens aplinkai pavojingi skysčiai turi būti surenkami (absorbuojami, valomi ar pan.) ir tvarkomi kaip pavojingos atliekos.
 • Jokie remonto ir techninės priežiūros metu susidarantys skysčiai (išskyrus nuotekas) negali patekti į
 • Paviršinės nuotekos nuo Dirbtuvių teritorijų turi būti surenkamos į atskirą paviršinių nuotekų surinkimo sistemą (nuotakyną). Joje turi būti įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę ir, esant reikalui, per 10 min. nuo sprendimo priėmimo uždaryti nuotekų išleistuvą.
 • Po detalių plovimo tirpikliais ar tirpiklių turinčiais preparatais, susidaręs skystis negali patekti į nuotakyną, o turi būti tvarkomas kaip pavojingos atliekos.
 • Paviršinės nuotekos nuo dirbtuvių, galimai teršiamų teritorijų turi būti surenkamos ir tvarkomos pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus:
  • paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų surinkimo plotas) didesnis kaip 0,01 ha, prieš išleidžiant į aplinką turi būti valomos nuotekų valymo įrenginiuose;
  • paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų surinkimo plotas) didesnis kaip 0,02 ha, prieš išleidžiant į bendras (kitiems asmenims priklausančias) paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas turi būti valomos nuotekų valymo įrenginiuose;
  • taršos leidimą su nustatytais leidžiamais paviršinių nuotekų išleidimo į aplinką parametrais, būtina turėti, kai į gamtinę aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles), kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha.

REIKALAVIMAI ORO APSAUGAI

 • Transporto priemonių pakartotinę apdailą vykdančios įmonės, kurios veiklos metu naudoja tirpiklius, lakiųjų organinių junginių turinčių preparatų ir medžiagų, privalo laikytis Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos.
 • Pakartotinę transporto priemonių apdailą vykdančios įmonės ar veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius, kurie į aplinkos orą išmeta teršalus, privalo atlikti Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją, parengti Inventorizacijos Ataskaitą ir ją suderinti su Aplinkos apsaugos agentūra. Inventorizacijos ataskaita galioja 5 metus.
 • Jei dirbtuvėse naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuriame yra 0,5 MW ir daugiau kieto kuro katilas ar 1 MW ir daugiau bet kokiu kuru kūrenamas katilas, kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų taikymo sritį, privaloma turėti Taršos leidimą.

REIKALAVIMAI ATLIEKŲ TVARKYMUI

 • Veikloje susidariusias atliekas privaloma:
  • tvarkyti taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;
  • rūšiuoti susidarymo vietoje;
  • perduoti atliekų tvarkytojams pagal rašytines sutartis;
  • naudotis savivaldybių organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis;
  • laikinai laikyti sandariuose, atspariuose laikomoms medžiagoms konteineriuose ar pakuotėse, kurie paženklinti pavojingųjų atliekų ženklinimo etikete.