Skip to main content

SVARBU – jei susiduriate su problema pildant GPAIS

SVARBU – jei susiduriate su problema pildant GPAIS

SVARBU – Jei susiduriate su problema pildant GPAIS – rekomenduojama pirmiausia patikrinti informaciją interneto tinklapiuose www.gamta.lt, www.gpais.eu dėl pranešimų apie GPAIS veiklos sutrikimus ar kitas GPAIS technines kliūtis.

Nesant pranešimo arba susiduriama su kitais sutrikimais ar techninėmis kliūtimis, nei nurodyta paskelbtame pranešime – GPAIS vartotojai turėtų rašyti pagalba@aaa.am.lt. Laiške prašome paaiškinti problemą, veiksmų seką, pridėti ekranvaizdžius.

GPAIS tvarkytojas į pranešimus reaguoja skubos tvarka – per 3 darbo dienas įvertinama pranešime pateikta informacija, gali būti kreipiamasi į pareiškėją dėl būtinos papildomos informacijos, paraiška perduodama nagrinėti atsakingiems specialistams. Jei pranešimas pateiktas dėl sutrikimo – įvertinama jo svarba, esant poreikiui pareiškėjas informuojamas apie pareigų įgyvendinimo eigą, kol bus nagrinėjami duomenys dėl sutrikimo.   Jei pranešimas pateiktas apie kritinės svarbos sutrikimą, veiksmai siekiant pašalinti sutrikimą pradedami nedelsiant.

Pranešimu apie kritinės svarbos sutrikimą laikytini pranešimai, kuriuose informuojama apie GPAIS visišką ar dalinį neveikimą, dėl kurio sutrinka vienos (arba kelių) funkcijų vykdymas, ir iš anksto nenumatytos galimybės tą (tas) funkcijas atlikti kitaip arba jų vykdymą atidėti iki tol, kol veiklos sutrikimas bus pašalintas; kai žinoma ar kyla pagrįstų įtarimų, kad galimai yra grėsmė GPAIS tvarkomų asmens duomenų saugai. Kritinės svarbos sutrikimų sąrašas pavyzdinis, numatoma jį tikslinti.

Kai sutrikimas susijęs išimtinai su vienu subjektu (sistemos vartotoju), informacija dėl įvykusio sutrikimo ir jo tyrimo, šalinimo eigos teikiama tik konkrečiam subjektui ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai (Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos)

Dėl skubių veiksmų tvarkant atliekas ir (ar) vykdant gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitas prašome vadovautis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo nuostatomis (Tvarka): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/LpfKfVBVra

NAUJAS TVARKOS PAKEITIMAS, ĮSIGALIOJĘS 2018-12-06: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c89f55a0f86911e880d0fe0db08fac89

Asmenis, norinčius registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade, prašome pildyti prašymo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade formą, kurią rasite čia: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=6a0bccc9-002a-4b16-ac06-a545d0082896, ir prašymą pateikti mums elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt

Prašome saugoti laikinai kitu būdu pildytus duomenis, dokumentus, nes pagal Tvarkos nuostatas juos pagal Tvarkos nuostatas turėsite pateikti GPAIS atnaujinus sistemos veiklą.

Naudoti laikinąsias įrodančių dokumentų (susiejančių paliudijimų, patvirtinimų) formas (2018-12-06 pakeitimu patvirtinti Tvarkos 3, 4, 5 priedai) galite tiek, kiek pranešta apie konkretų sutrikimą dėl įrodančių dokumentų išrašymo trikdžių – sekite informaciją, netrukus pateiksime aktualių sutrikimų sąrašą, leidžiančių pereiti prie laikinųjų formų.

Informacijos šaltinis: www.gamta.lt